ชื่อ - นามสกุล :นางสาวรสริน ไชยมาศ
ตำแหน่ง :การเงินการบัญชี
หน้าที่หลัก :การเงินการบัญชี
ที่อยู่ :
Telephone :
Email :
กลุ่ม / แผนก : พนักงานจ้างตามภารกิจ
หน้าที่ในกลุ่ม :
กลุ่ม / แผนก : ฝ่ายบริหารงานงบประมาณ
หน้าที่ในกลุ่ม :