โรงเรียนมัธยมศึกษาเทศบาล ๓ "ยุติธรรมวิทยา" ข่าวสาร / ประชาสัมพันธ์ http://2018.mtb3.com/ Mon, 01 Apr 2019 03:29:38 การประกวดกิจกรรม โครงการ Talk about sex เปิดพื้นที่วัยใสเข้าใจเรื่องเพศ ของสาขาวิชาสาธารณะสุขศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร http://2018.mtb3.com//?name=news&file=readnews&id=88 http://2018.mtb3.com//http://2018.mtb3.com//icon/news_1554089377.jpg

เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2562 คณะครูกลุ่มภาษาไทย ได้นำนักเรียนเข้าร่วมการประกวดกิจกรรม โครงการ Talk about sex เปิดพื้นที่วัยใสเข้าใจเรื่องเพศ ของสาขาวิชาสาธารณะสุขศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

1554089377
ค่ายฝึกศึกษาเยาวชนคนดูดาว กบุ่มเป้าหมายนักเรียนห้องเรียนคุณภาพ ม.1-ม.6 ระหว่างวันที่ 25-26 ก.พ.2562 ณ โครงการชลประทานสกลนคร (ห้วยเดียก) http://2018.mtb3.com//?name=news&file=readnews&id=87 http://2018.mtb3.com//http://2018.mtb3.com//icon/news_1554088857.jpg

โรงเรียนมัธยมเทศบาล ๓ "ยุติธรรมวิทยา" โดยกลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ จัดค่ายฝึกศึกษาเยาวชนคนดูดาว กบุ่มเป้าหมายนักเรียนห้องเรียนคุณภาพ ม.1-ม.6 ระหว่างวันที่ 25-26 ก.พ.2562 ณ โครงการชลประทานสกลนคร (ห้วยเดียก)

1554088857
ประกวดรางวัลนักคิดสิ่งประดิษฐ์รุ่นใหม่ ในงานวันนักประดิษฐ์ ประจำปี 2562 http://2018.mtb3.com//?name=news&file=readnews&id=85 http://2018.mtb3.com//http://2018.mtb3.com//icon/news_1550136853.jpg

วันที่ 2-6 ก.พ.62 โรงเรียนมัธยมเทศบาล ๓ "ยุติธรรมวิทยา" โดยครูประครอง เปลี่ยนเอก และครูวารุณี บุรีมาต นำนักเรียนเข้าร่วมประกวดรางวัลนักคิดสิ่งประดิษฐ์รุ่นใหม่ ในงานวันนักประดิษฐ์ ประจำปี 2562 ระดับมัธยมศึกษา ณ ศูนย์ประชุมไบเทคบางนา จัดโดย 1550136853 กิจกรรมฝึกศึกษา "ค่ายคณิตศาสตร์" โดยกลุ่มสาระคณิตศาสตร์ร่วมกับคณาจารย์และนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร http://2018.mtb3.com//?name=news&file=readnews&id=84 http://2018.mtb3.com//http://2018.mtb3.com//icon/news_1550135946.jpg

กิจกรรมฝึกศึกษา "ค่ายคณิตศาสตร์" โดยกลุ่มสาระคณิตศาสตร์ร่วมกับคณาจารย์และนักศึกษา คณะวิทยาศาสตร์ สาขาคณิตศาสตร์และสถิติ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ได้จัดกิจกรรมค่ายคณิตศาสตร์ ในระหว่างวันที่ 9-10 ก.พ.62 โรงเรียนมัธยมเทศบาล ๓ "ยุติธรรมวิท 1550135946 การประกวดสุนทรพจน์ ในหัวข้อ "ศาสตร์พระราชาสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน" http://2018.mtb3.com//?name=news&file=readnews&id=82 http://2018.mtb3.com//http://2018.mtb3.com//icon/news_1549444865.jpg

ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนทั้ง ๓ คน
๑. น.ส.เมธาวี งอยภูธร
รางวัลชนะเลิศ ระดับม.ต้น
๒. น.ส.มรรชมณ หลาบเหมทุม
รางวัลชนะเลิศ ระดับ ม.ปลาย
๓. น.ส.ศศิธร มาตพงศ์
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๒

การประกวด 1549444865 ค่ายฝึกศึกษา กิจกรรมอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ประจำปี 2562 http://2018.mtb3.com//?name=news&file=readnews&id=81 http://2018.mtb3.com//http://2018.mtb3.com//icon/news_1549444664.jpg

วันที่ 1-2 ก.พ.62 โรงเรียนมัธยมเทศบาล ๓ "ยุติธรรมวิทยา" จัดค่ายฝึกศึกษา กิจกรรมอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ประจำปี 2562 เป้าหมายนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 จำนวน 240 คน ณ ค่ายเยาวชน อุทยานแห่งชาติภูพาน จังหวัดสกลนคร

1549444664
นักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมค่ายพัฒนาเด็กและเยาวชน ครั้งที่ 9 ณ อำเภอเชียงคาน จังหวัดเลย http://2018.mtb3.com//?name=news&file=readnews&id=79 http://2018.mtb3.com//http://2018.mtb3.com//icon/news_1548768355.jpg

วันที่ 21-24 ม.ค.2562 โรงเรียนมัธยมเทศบาล ๓ "ยุติธรรมวิทยา" เป็นตัวแทนเทศบาลนครสกลนครในการนำนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมค่ายพัฒนาเด็กและเยาวชน ครั้งที่ 9 ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ณ อำเภอเชียงคาน จังหวัดเลย

1548768355
กลุ่มสาระศิลปะ นำนักเรียนเข้าร่วมการประกวดวาดภาพระบายสี "จากดินสู่เล้า" http://2018.mtb3.com//?name=news&file=readnews&id=78 http://2018.mtb3.com//http://2018.mtb3.com//icon/news_1548768073.jpg

วันที่ ๒๒ มกราคม ๒๕๖๒ กลุ่มสาระศิลปะ นำนักเรียนเข้าร่วมการประกวดวาดภาพระบายสี "จากดินสู่เล้า" ในงานมีมูนมังอีสาน ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ผลปรากฏว่าได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 ขอแสดงความยินดีกับครูและนักเรียนด้วย...

1548768073
นักเรียนโรงเรียนมัธยมศึกษาเทศบาล๓"ยุติธรรมวิทยา" เข้าร่วมกิจกรรม โครงการคนพันธุ์ใหม่ รู้ทันเอดส์ ประจำปี ๒๕๖๒ http://2018.mtb3.com//?name=news&file=readnews&id=77 http://2018.mtb3.com//http://2018.mtb3.com//icon/news_1548767825.jpg

วันที่ ๒๒ มกราคม ๒๕๖๒ นักเรียนเข้าร่วมกิจกรรม โครงการคนพันธุ์ใหม่ รู้ทันเอดส์ ประจำปี ๒๕๖๒ ณ ห้องประชุมอินทนิลน้ำ โรงเรียนมัธยมศึกษาเทศบาล ๓ "ยุติธรรมวิทยา"

1548767825
การประเมินสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทานประจำปี 2561 http://2018.mtb3.com//?name=news&file=readnews&id=76 http://2018.mtb3.com//http://2018.mtb3.com//icon/news_1547874072.jpg

วันที่ 18 มกราคม 2562 นายโกมุท ทีฆธนานนท์ นายกเทศมนตรีนครสกลนคร พร้อมคณะผู้บริหาร กล่าวต้อนรับคณะกรรมการประเมินสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทานประจำปี 2561 ในกลุ่มระดับจังหวัด ณ โรงเรียนเทศบาล 3 จังหวัดสกลนคร

1547874072